Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1:  De lidmaatschapsduur is de gelijk aan de afgesloten looptijd van het abonnement. Het lidmaatschap wordt na afloop van de afgesloten looptijd automatisch per maand verlengd en is dan ook per maand opzegbaar. De opzegtermijn bedraagt 1 maand volgend op de datum van opzegging. Opzegging kan uitsluitend via ons uitschrijfformulier, verkrijgbaar bij ons aan de balie. U ontvangt hiervan een duplicaat of een e-mail bevestiging uit het ledenprogramma.

Artikel 2: Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk op medische gronden, met als bewijs een doktersverklaring of bij verhuizing buiten een straal van 20km van de B-Active fitness- en racketclub, met als bewijs een kopie van de inschrijving nieuwe gemeente.

Artikel 3: Het deelnemen aan trainingen en het daarmee gebruikmaken van de faciliteiten van B-Active fitness- en racketclub geschiedt geheel op eigen risico. B-Active fitness- en racketclub wijst iedere aansprakelijkheid dienaangaande af.

Artikel 4: De contributie dient volgens de afgesloten betalingstermijn(en) via automatische incasso te worden voldaan. Er dient te worden zorggedragen voor voldoende saldo op het voor incasso opgegeven IBAN-nummer. Bij stornering van de verschuldigde bedragen wordt er B-Active fitness- en racketclub €5,00 aan storneringskosten in rekening gebracht. Bij uitblijven van tijdige betaling zijn alle bijkomende incasso en gerechtelijke vorderingen voor rekening van de ondergetekende. Bij overdracht van contributieschulden aan het incassobureau worden alle contractueel resterende contributietermijnen direct opeisbaar.

Artikel 5: Adreswijzigingen dienen onverwijld aan de administratie van de B-Active fitness- en racketclub te worden doorgegeven.

Artikel 6: Tijdens het sporten is een handdoek verplicht. Straatbedragen schoenen zijn in de sportzalen niet toegestaan. Op de Ricochetbanen zijn sportschoenen met zwarte zolen en drinkflessen niet toegestaan.

Artikel 7: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van B-Active fitness- en racketclub het abonnement tijdelijk worden stopgezet (dit geldt niet bij b.v. studie, stage, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na overlegging van een doktersverklaring. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst word verlengd en de financiële verplichting word opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 8: B-Active fitness- en racketclub is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar haar prijzen te verhogen met maximaal 5%. Op elk moment van het kalenderjaar is zij bevoegd de haar van overheidswegen opgelegde lastenverzwaringen door te berekenen aan haar leden.

Artikel 9: Het B-Active fitness- en racketclub abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. De B-Active fitness- en racketclub is bevoegd om de openingstijden van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

Artikel 10: Bij minderjarigheid (<18) is toestemming van ouders of voogd voor het afsluiten van een lidmaatschap nodig. Dit door middel van opgaaf bankrekeningnummer voor betaling van het lidmaatschap voorzien van een handtekening. Opgaaf rekeningnummer minderjarige (<18) word niet geaccepteerd.

Artikel 11: Internet inschrijving van een minderjarige word niet in behandeling genomen. Inschrijving van een minderjarige kan uitsluiten aan de balie van ons sportcentrum B-Active in het bijzijn van een ouder die de lidmaatschapsovereenkomst ondertekent.

Artikel 12: De persoonlijke gegevens van onze leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van B-Active fitness- en racketclub gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

 

Verwerkingsovereenkomst B-Active 

B-Active fitness- en racketclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom maakt deze verwerkingsovereenkomst integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van onze faciliteiten gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. 

In deze verwerkingsovereenkomst willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. B-Active houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt; deze doelen en type gegevens zijn beschreven in dit beleid. 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. Als B-Active zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de onderstaande contactgegevens: 

B-Active fitness- en racketclub
Bouwerskamp 21
8302 AE Emmeloord
0527-61 60 61 of info@b-active.nl
Contactpersoon: E.H. Butzelaar

Welke persoonsgegevens slaan wij op en waarvoor gebruiken wij ze? 

B-Active slaat de volgende gegevens op: 

 • -  NAWT (t.b.v. lidmaatschap en toegangscontrole) 
 • -  Email (t.b.v. contactmeldingen) 
 • -  Bankgegevens (t.b.v. maandelijkse incasso) 
 • -  Pasfoto (t.b.v. toegangscontrole) 
 • -  Relevante medische gegevens (geeft klant zelf aan, i.v.m. snel schakelen bij   
     eventuele voorvallen tijdens gebruik faciliteit c.q. geven trainingsadvies) 

Verstrekking gegevens aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken dan wel derde partijen daar inzicht in laten hebben indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor: 

Het onderhoud van ons ledenadministratie systeem waarin onze bedrijfsgegevens zich bevinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens (ter inzage) aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te borgen. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier toestemming voor geeft. (b.v. verstrekken van uw telefoonnummer aan een personal trainer)

Minderjarigen 

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen van 16 jaar en jonger) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

B-Active bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of onbedoelde inzage: 

 • persoonsgegevens die opgeslagen zijn in digitale systemen zijn slechts voor daartoe geautoriseerde toegankelijk en beschermd met een wachtwoord 
 • persoonsgegevens die zich bevinden in fysieke documenten (inschrijfformulieren) zijn opgeslagen en niet algemeen toegankelijk. 

 Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u – na lezing van dit beleid of op ieder gewenst moment - bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of een van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij indien door u gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij aan uw verzoek gehoor kunnen geven. 

Indien u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons bedrijf in het kader van de genoemde doelstellingen, kan het zijn dat wij bepaalde zakelijke transacties niet kunnen realiseren. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens, dan vragen wij u met ons hierover contact op te nemen. Komt u er niet uit met ons dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft , neem dan contact met ons op. 

B-Active fitness- en racketclub
Bouwerskamp 21
8302 AE Emmeloord
0527-61 60 61 of info@b-active.nl
Contactpersoon: E.H. Butzelaar